Get Adobe Flash player

1.    Te Ried is op 30 november 1951 opgericht de gymnastiekvereniging "G.V.R.".

2.    Het doel van de vereniging is de gymnastiek te bevorderen, de gezondheid en de bouw van het lichaam te verbeteren en de leden een aangename en nuttige ontspanning te bezorgen.

3.    De vereniging bestaat uit jeugdleden, leden en indien aanwezig donateurs.

4.    Nieuwe leden melden zich aan bij de gymjuf. Wijzigingen in de administratieve gegevens van leden en afmeldingen worden doorgegeven aan de penningmeester, schriftelijk, of per e-mail. De opzegtermijn bedraagt 6 WEKEN, waarvoor contributie verschuldigd is.

5.    Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden en wordt door de leden gekozen op de jaarvergadering. Elk lid moet om de drie jaar aftreden, maar is herkiesbaar. De bestuursfuncties worden onderling verdeeld. De jaarvergadering vindt plaats omstreeks maart van elk kalenderjaar.

6.    De penningmeester is verplicht op de jaarvergadering rekening en verantwoording af te leggen aan de leden. Hij of zij wordt gecontroleerd door een kascommissie, gekozen door en uit de leden.

7.    Het bestuur is bevoegd een buitengewone vergadering te beleggen. Ook indien 1/10e van het aantal leden een buitengewone vergadering wenst te beleggen, moet het bestuur hieraan gevolg geven.

8.    Op de jaarvergadering wordt de contributie van de vereniging vastgesteld. De contributie dient per maand te worden voldaan.

 

9.    De leden betalen het gehele jaar contributie, verdeeld over 12 maanden. Het contributie jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor lessen met een lesduur van 45 minuten bedraagt de contributie € 10,00 per maand. Voor lessen met een lesduur van 60 minuten bedraagt de contributie € 12,50 per maand. De leden die zowel gymmen als springen in de springgroep is de contributie € 15,00 per maand.

10.    De donateursbijdrage bedraagt minimaal € 2,00. Donateurs hebben toegang tot elke buitengewone vergadering.

11.    Door ouders wordt per kind/lid één stem uitgebracht.

12.    Bij stemming over personen wordt schriftelijk gestemd. Over zaken mondeling of schriftelijk, bij stemming geldt de volstrekte meerderheid. Bij staking der stemmen is een voorstel verworpen.

13.    Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

14.    Het bestuur beslist in alle gevallen waarin niet door dit reglement wordt voorzien.

15.    Wijzigingen in dit reglement behoeven de goedkeuring van 2/3e van de leden der vergadering.

16.    Het bestuur kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van goederen en/of personen ontstaan tijdens de lestijden of andere evenementen georganiseerd door de vereniging.

17.    Het bestuur heeft het recht, zonder nadere schriftelijke toestemming, tot publicaties van foto's van leden en/of bestuur gemaakt tijdens lestijden en/of wedstrijden, mits de publicaties niet in strijd zijn met de goede zeden of gewoontes van de gefotografeerde personen. Met publicaties wordt bedoeld: presentaties op foto, film, internet of gedrukte media.