Get Adobe Flash player

NOTULEN JAARVERGADERING 14 APRIL 2010
1.    Itsje opent de vergadering en heet iedereen welkom: bestuur, leiding en 4 leden. We beginnen met een minuut stilte voor Cor Zittema, de vriend van juf Maaike die in juni 2009 plotseling is overleden.
2.    Mededelingen: we willen het ophalen van donateursgeld afschaffen. We staan er financieel goed voor en het levert heel weinig op. We kunnen beter zo nu en dan een actie houden.
3.    De notulen worden voorgelezen, hier zijn geen op of aanmerkingen over.
4.    Het jaarverslag wordt voorgelezen. Anita wil n.a.v. het jaarverslag een groot compliment geven aan juf Maaike en Bestuur voor de mooie uitvoering, de kinderen hebben het ook heel leuk gevonden. Merkt verder op dat zij had begrepen dat de wedstrijden van de Dorpencompetitie voor het laatst waren, dit is niet zo, het gaat in een andere vorm verder.
5.    Verslag penningmeester: een iets minder goed jaar dan  vorige jaren. Komt m.n. door een flink aantal leden wat heeft opgezegd in het 1e en 2e kwartaal van 2009. Ledenaantal is later weer iets toegenoemen. Er is een flinke financiële buffer, dus als het aantal leden verder zakt hebben we wat extra. Bijna iedereen betaalt inmiddels automatisch.
6.    Verslag kascommissie: boeken zijn keurig in orde. Saapke van Wieren wordt bedankt voor 2 jaar kascommissie. Nieuw lid in de kascommissie is Jannie Hiemstra, zij controleert volgend jaar met Lubby Boomsma (2e jaar) de financiën.
7.    Pauze
8.    Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Wiep Rienks, zij wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen 7 jaar met een prachtig boeket en een bon.  Er zijn helaas nog geen nieuwe kandidaten.  Eén iemand heeft nog bedenktijd, dit wachten wij af.
9.    Rondvraag:
Ed: heeft contact gehad met de Trije, over een nieuwe kast voor Maaike haar attributen en de radio, wordt dus aan gewerkt.
Jannie: de vloer is zo smerig van de gymzaal. Itsje heeft al eerder met Vlietstra hier over gebeld, lijkt weinig te veranderen, maar we houden de vinger aan de pols.
10.    Itsje sluit net na 21.00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor inbreng en aanwezigheid.