Get Adobe Flash player

Notulen Jaarvergadering 11 april 2012

Aanwezig: 12 leden incl. bestuur en leiding.

 1. 1.Opening
  Itsje heet iedereen welkom .
 2. 2.Mededelingen en ingekomen stukken

Itsje is aanwezig geweest bij de jaarvergadering van Dorpsbelang. Vanuit de politiek wordt geadviseerd om de gymzaal en het dorpshuis samen onder te brengen, en er dus een soort multifunctioneelcentrum van te maken. Het plan is de gymzaal hetzelfde te laten, met het dorpshuis er aan vast. Het probleem is en blijft dat de gymzaal in slechte staat verkeerd. Het rede bestuur is niet blij met de plannen en hebben zelf een plan ingediend

 1. 3.Notulen jaarvergadering 2011

Deze worden voorgelezen door Dita. In de notulen staat het voorstel om briefjes voortaan via de mail te doen, dit is nog niet besproken.

 1. 4.Jaarverslag 2011
  Deze worden voorgelezen door Itsje.
 2. 5.Verslag penningmeester

We hebben een verlies gedraaid van meer dan 2000,- euro. Dit komt door het terug lopen van het ledenaantal en de kosten die gelijk zijn gebleven. De inkomsten zijn dus flink verminderd; een kwart van de reserves is daardoor op.
De penningmeester geeft nog aan dat de contributie voor de leden verhogen, geen optie is. Dit werkt ws. averechts.


Er wordt meteen voorgesteld om weer mee te doen met de poiesz-actie. Als je wordt ingeloot, kun je een mooi bedrag bij elkaar krijgen!
Ook de grote club-actie is misschien een idee. Itsje gaat hier achteraan.
Fiona oppert nog het verkopen van snoep/chocolade. Hier bestaat een site voor en het korps heeft hier in het verleden aan mee gedaan en dit had wel wat opgebracht. Fiona zoekt uit welke site dit is en of dat wat voor ons zou kunnen zijn.

Er is inmiddels een oproep geplaatst in de kattebel voor nieuwe leden. De ervaring is dat dit meestal niets oplevert.

De groep 7/8 is de groep die ontbreekt tijdens de gymlessen. we moeten kijken of we voor die groep iets kunnen organiseren.

 

Het schoonmaken van de zaal wordt ook nog genoemd; dit is nog steeds slecht. Het blijkt dat de zaal wordt schoongemaakt op di-ochtend en daarom is de zaal dus op maandag erg vies. We zullen vragen of dit ook op ma-ochtend kan.

 1. 6.Verslag kas commissie.
  Alles prima! Jannie Hiemstra treedt af en Saapke van Wieren geeft aan het wel over te willen nemen.
 2. 7.Pauze
 3. 8.Bestuursverkiezing

Aukje Krol is na 6 jaar aftredend en wordt bedankt met een bloem en een cadeaubon. Ook Jan wilbers is aftredend en krijgt een bloem en een cadeaubon. Anneke Hiemstra neemt de taak van penningmeester van Jan over en wordt welkom geheten Voor Aukje komt Fiona Heeres in het bestuur in de functie van algemeen lid.
Ook Petra van Wier heeft aangegeven ons bestuur wel te willen komen versterken.

 1. 9.Rondvraag
  Jannie Hiemstra vraagt of de damesconditiegroep ook nog een uitje o.i.d. krijgen ter ere van het 60-jarig jubileum van de gymnastiekvereniging. Alle jeugdleden zijn naar Aeolus geweest. Ook deze groep heeft er nog recht op en er wordt voorgesteld om na te denken wat te doen.

 

Nanda Langeberg geeft aan dat er vaak op maandag aktiviteiten door school worden georganiseerd en dat daardoor een aantal leden niet kunnen komen. Frouwkje en Fiona gaan dit bespreken met school.

 

Maaike Hiemstra wil graag dat de oude kast wordt weggehaald. Ze geeft ook aan dat het nog steeds lekt in de toestel-ruimte. Het schoonmaken van de zaal na aktiviteiten in het weekend is slecht. Nu al 2x gehad dat het zo vies was dat er eerst schoongemaakt moest worden.. Maaike weigert de volgende keer dat dit gebeurt les te geven. En ze zou ook graag het schoonmaakbedrijf op maandag ochtend laten schoonmaken.
Dan doen we het komende jaar nog mee aan de dorpencompetitie, maar Maaike haar voorstel is om daarna mee te doen aan een competitie met andere verenigingen die ook niet bij de bond zijn aangesloten.
(o.a. DOS, V&K, Be Quick en Flying Lions). Dan heb je andere oefenstof en krijgt bovendien iedere deelnemer een medaille.

 

Fiona Heeres vraagt hoe het zit met de aanwezigheid van EHBO-spullen. Maaike neemt altijd haar eigen spullen mee. De ervaring is dat het aanwezige kistje regelmatig wordt ‘geplunderd’ en niet wordt aangevuld. We zullen de Trije vragen of zij hier zorg voor moeten dragen en kunnen anders zelf een aanschaffen en dan elk kwartaal controleren en evt. aanvullen.

Sluiting
Om 21:30 wordt de vergadering gesloten.