Get Adobe Flash player

NOTULEN JAARVERGADERING 16 april 2009
1.    Itsje heet de twee aanwezige leden welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Ed Kranghand, Anita Feenstra en Petra van Wier.
2.    Er zijn geen mededelingen, we hebben post ontvangen van Dorpsbelang Ried m.b.t. de dorpsvisie en de uitslagen van de Dorpencompetitie.
3.    Notulen worden voorgelezen, hier zijn geen op- of aanmerkingen over.
4.    Het Jaarverslag wordt voorgelezen, Maaike geeft aan in een reactie hierop dat de oefenstof totaal niet aantrekkelijk is voor de kinderen en voor sommigen veel te moeilijk. Jan, Itsje en Maaike gaan een plan opstellen om de oefenstof te veranderen.
5.    Verslag Penningmeester: hieruit blijkt onder meer dat de loonkosten zijn gestegen, dit heeft te maken met het feit dat de subsidie werkgeverslasten nu rechtstreeks aan ons worden betaald i.p.v. via het STK. De algemene kosten omvatten ook de donatie voor de nieuwe school €100,-
6.    Verslag kascommissie: alles zag er prima uit, de boeken zijn goedgekeurd, een groot deel staat nu op een spaarrekening. Nieuw lid in de kascommissie is Lubby Boomsma, zij controleert volgend jaar met Saapke van Wieren(2e jaar) de financiën.
7.    Pauze
8.    Bestuursverkiezing: Aukje Krol is aftredend en herkiesbaar, zij wordt herkozen voor weer drie jaar. Wiep Rienks is aftredend en herkiesbaar tot 2010, zij wordt herkozen voor 1 jaar.
9.    Automatische incasso: de acceptgiro’s zijn op dus nu wordt het tijd voor automatische incasso. De bestaande leden zullen bij de eerstvolgende factuur een brief ontvangen dat we overstappen naar automatische incasso, met een machtigingsformulier daarbij. Leden die niet automatisch willen betalen, betalen extra voor administratiekosten. Nieuwe leden tekenen meteen een machtiging.
10.    Rondvraag
Saapke: is het nog de moeite waard donateursgeld op te halen? Weegt het werk op tegen de inkomsten? Het bestuur is van mening dat je niet zomaar geen donateursgeld meer ophaalt, wel kan over de besteding hiervan gepraat worden: bij een gezonde financiële situatie misschien de centen schenken aan een goed doel?
Maaike: graag aanleggen van een reserve lijst, leiding is erg schaars.
Na de meivakantie schuiven er een aantal meisjes geboortejaar 2000 naar de groep 18.00-19.00 uur, zij hebben dan ook een heel uur les (contributieverhoging).
Maaike wil graag een materialenkast met slot, het korpshokje is een bende!
11.    Itsje sluit om 22.00 uur de vergadering.