Get Adobe Flash player

NOTULEN JAARVERGADERING GYMVERENIGING RIED E.O. 15 APRIL 2008

Opening
Itsje opent de vergadering en kan 4 leden welkom heten.

Mededelingen
Jitty Bouma en Linda Miedema hebben zich afgemeld. Juf Maaike komt later, dit geldt ook voor Ed Kranghand.

Notulen vergadering 2007
Er heeft nog steeds geen vergadering met de Dorpencompetitie plaatsgevonden, deze wordt steeds op de lange baan geschoven. Voor volgend jaar is het weer onzeker of er een wedstrijd kan plaatsvinden. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om toch weer eens een voorzet te geven om een vergadering te beleggen, en eventueel sponsor te zijn, daar de vergadering het wel belangrijk vindt dat er een wedstrijd is waar de kinderen aan mee kunnen doen. Maaike heeft het ook met de andere leiding over de oefenstof gehad.

Jaarverslag 2007-2008
Dit wordt voorgelezen. Anita verbaast zich over de lage contributie voor de damesconditietraining, is dit zo rendabel? Jan heeft alles van tevoren berekend, en het kan zo voorlopig.

Verslag penningmeester
Jan presenteert een keurig overzicht van het afgelopen jaar. Financieel staat de vereniging er erg goed voor. De kosten van de uitvoering zijn nog opgelopen, doordat de lampjes die we geleend hadden van het Dorpshuis Peins gejat zijn en die vergoed moesten worden.

Verslag kascommissie
Overzicht ziet er prima uit, als tip geven ze nog mee om meer geld op de spaarekening te zetten, voor de rente. Anita wordt bedankt voor twee jaar kascontrole. Saapke van Wieren neemt zitting in de kascommissie.

Pauze

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Itsje Zeinstra, wordt herkozen voor 3 jaar.
Aftredend en herkiesbaar: Jan Wilbers, wordt herkozen voor 3 jaar.
Aftredend en niet herkiesbaar: Folkert Groen, hij wordt bedankt voor zijn inzet en krijgt een kleinigheid hiervoor. Voor hem in de plaats komt Ed Kranghand het bestuur versterken.

Ophalen donateursgeld
De straten zullen door het bestuur onderling worden verdeeld.


Rondvraag
Jannie: kunnen de matjes voor de conditie training ook wat dikker?
Maaike vindt dit niet nodig, wie wil kan een dikkere mat pakken, hoeven niet speciaal dure matjes voor aangeschaft te worden.
Saapke: vindt de groep van Reny erg groot. Maaike geeft aan dat er
een aantal meiden is doorgeschoven naar de groep van 18.00 uur.
Saapke geeft ook aan dat een aantal hulpen tekortschiet, moet wel
verantwoord zijn, verder is er weer veel geklier in de kleedkamers voor de les.

Sluiting
Na de rondvraag bedankt Itsje een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.