Get Adobe Flash player

NOTULEN JAARVERGADERING GYMVERENIGING RIED E.O. 5 APRIL 2007

Opening
Voorzitter Itsje Zeinstra opent de vergadering iets na 20.00 uur en heet een ieder welkom. Er was nog nooit zo’n lage opkomst: slechts 3 leden zijn aanwezig.

Mededelingen
Bestuurslid Aukje Krol heeft zich afgemeld i.v.m. werk.
Het ledenaantal is stabiel. Op 31 december 2006 telde de vereniging 85 leden.
Dit jaar zal er geen uitvoering plaatsvinden i.v.m. de nieuwe juf.
De verkoop van gymkleding is gewijzigd: bestellen bij Itsje, contante betaling bij aflevering, dus niet meer via formulieren.
Dit jaar staat er geen bestuursverkiezing op de agenda, volgend jaar gaat bestuurslid Folkert Groen ons verlaten. We zouden graag een vervanger uit Ried hebben.
De Dorpencompetitie stond enigszins op de tocht, maar er is ons verzekerd dat de wedstrijden in ieder geval volgend jaar nog worden voortgezet. Gymjuf Maaike Hiemstra heeft de organisatie van de Dorpencompetitie geadviseerd om de oefenstof te wijzigen en zo de wedstrijden aantrekkelijker te maken.
Onze website is vernieuwd en wordt nu beheerd door penningmeester Jan Wilbers. Foto’s van de Dorpencomptetie (Jongens) staan er al op. Oproep aan de ouders om via de link op de fotopagina eventuele foto’s in te sturen.
Op 14 en 15 april vindt er een Sportweekend plaats, georganiseerd door Loes van Leeuwen

Notulen van de Jaarvergadering 2006
Deze worden voorgelezen, Maaike merkt op dat ze les gaf bij Olympia, verder geen op- of aanmerkingen.

Jaarverslag 2006-2007
Verslag wordt voorgelezen, hier zijn ook geen op- of aanmerkingen op.

Verslag Penningmeester
Jan licht zijn verslag toe, geeft uitleg bij een aantal posten. Financieel was het een goed jaar. Een goede winst, saldo is hoog.

Verslag Kascommissie
Lieneke Kleefstra heeft samen met Anita Feenstra de boeken bekeken, het financiële overzicht zag er goed uit. Lieneke gaat nu uit de kascommissie. Jannie Hiemstra wordt bereid gevonden om dit van haar over te nemen, en dus samen met Anita volgend jaar de boeken na te kijken.


Voorstel tot wijziging van de procedure van aanmelden en opzeggen en aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (art. 4 en art. 18)
De aanmeldingen blijven gaan via de gymjuf, kinderen mogen twee keer proefdraaien en krijgen daarna een formulier mee, dit gaat via de gymjuf naar de penningmeester. Het bestaande mutatieformulier wordt afgeschaft. Afmeldingen kunnen telefonisch, schriftelijk of per e-mail doorgegeven worden aan de penningmeester. De opzegtermijn van drie maanden wordt gehandhaafd.
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
Artikel 4 wordt als volgt aangepast:
oude tekst: Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de gymjuf. Leden die bedanken als lid moeten zich afmelden d.m.v. het mutatieformulier. De opzegtermijn bedraagt drie maanden waarvoor men contributie verschuldigd is.
nieuwe tekst: Nieuwe leden melden zich aan bij de gymjuf. Wijzigingen in de administratieve gegevens van leden en afmeldingen worden doorgegeven aan de penningmeester, schriftelijk, telefonisch of per e-mail. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, waarvoor contributie verschuldigd is.
Artikel 18 vervalt:
oude tekst: Aanmelden, opzeggen of andere wijzigingen dienen te worden doorgegeven middels een mutatieformulier. Dit is verkrijgbaar bij de gymjuf of via internet, www.gymclubried.nl. Inleveren geschiedt altijd bij de gymjuf.

Voorstel tot verlenging van de lesduur met een kwartier voor de leden in de laatste twee groepen, verhoging van de contributie met € 1,50 voor deze leden en aanpassing van het Huishoudelijk Reglement (art. 9)
De ouders van deze groepen zijn benaderd, de reacties (4 stuks) zijn positief. Maaike legt aan de vergadering uit waarom deze groepen extra tijd nodig hebben: deze kinderen zijn al wat ouder en hebben een betere warming-up nodig, zijn meer blessuregevoelig. Doe je een langere warming-up, dan blijft er te weinig tijd over voor de eigenlijke les, dat is erg jammer. Verlenging van de les betekent dat de zaal langer gehuurd wordt en de juf meer betaald krijgt, vandaar een contributieverhoging voor deze groepen van €1,50 (dit met ingang van 1 september 2007).
Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen.
Artikel 9 wordt als volgt aangepast:
oude tekst: De leden betalen het gehele jaar contributie, verdeeld over 12 maanden. Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt € 6,00 per lid per maand (met ingang van 1-7-2004). Vanaf het 3e lid uit een gezin betaalt men € 2,50 per lid per maand.
nieuwe tekst: De leden betalen het gehele jaar contributie, verdeeld over 12 maanden. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Voor lessen met een lesduur van 45 minuten bedraagt de contributie € 6,00 per lid per maand. Vanaf het 3e lid uit een gezin betaalt men € 2,50 per lid per maand. Voor lessen met een lesduur van 60 minuten bedraagt de contributie € 7,50 per lid per maand. Vanaf het 3e lid uit een gezin betaalt men € 3,00 per lid per maand.

Ophalen donateursgeld in mei
Omdat er zo weinig leden zijn, wordt besloten dit punt van de agenda af te voeren

Rondvraag
Mevrouw R. Tichelaar vraagt of de contributie ook automatisch betaald kan worden. Jan geeft aan hier t.z.t. wel naar toe te willen.
Itsje is ter ore gekomen dat er wellicht interesse is voor streetdance: ouders hebben gevraagd of de gymvereniging dit kan organiseren. We zullen starten met een oproep in de Kattebel, om te kijken of er animo is.
Maaike vraagt of er misschien ook behoefte is aan gym/conditietraining voor 20-plussers in Ried. Zij kan dit zelf geven, begint met een warming-up gevolgd door spieroefeningen, zoiets als BBB. We zouden dan moeten onderzoeken of er animo voor is, ook daarvoor zal Maaike een oproep in de Kattebel plaatsen.
Jannie vraagt tot slot nog hoe de kinderen de overgang van juf Ytsje naar juf Maaike hebben ervaren. Maaike vertelt dat de kinderen en zijzelf aan elkaar moesten wennen. Het loopt nu lekker, alles vindt zijn plek. Maaike probeert wel elk kind een doel te geven waar het aan moet werken.

Sluiting
Itsje sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.